18:14 ICT Thứ tư, 21/02/2024

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

Bưu điện Việt Nam: Tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014

Thứ ba - 07/01/2014 09:03
Năm 2013 - năm đầu tiên hoạt động theo mô hình tổ chức mới, năm cuối cùng Tổng công ty được nhận doanh thu cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện Việt Nam xác định đây là năm bản lề, tập trung mọi nỗ lực, cố gắng trong phát triển sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho việc tổ chức hoạt động của Tổng công ty những năm tiếp theo, phấn đấu cân bằng thu chi và tiến tới kinh doanh có lãi.

Trên tinh thần đó, toàn thể đội ngũ trên mạng lưới đã nỗ lực, cố gắng, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các chương trình công tác lớn đạt kết quả khả quan.

Kết quả đạt được qua các con số

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu phát sinh, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu tính tiền lương tương đương với thực hiện năm 2012. Chi phí tiết giảm 25,2% so với thực hiện năm 2012. Lợi nhuận đạt 67,3 tỷ đồng, tăng 23,1 % so với thực hiện năm 2012, hoàn thành chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu theo kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Các nhóm dịch vụ đều đạt tốc độ tăng trưởng khá, từ 11% đến 35% so với năm 2012. Trong đó, nhóm dịch vụ BCCP đạt tốc độ tăng trưởng 11,3%; nhóm dịch vụ TCBC đạt tốc độ tăng trưởng 35,3%.

Hoàn thành các chương trình công tác trọng tâm

Với mục tiêu nhanh chóng ổn định tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh doanh, ngay từ đầu năm Bưu điện Việt Nam đã tập trung triển khai và cơ bản hoàn thiện các nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự, các thủ tục pháp lý của Tổng công ty theo mô hình mới. Kiện toàn tổ chức Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công tác cán bộ của Tổng công ty đã được kiện toàn, đảm bảo chỉ đạo, điều hành, ổn định hoạt động của Tổng công ty.

Đảm bảo an toàn an ninh thông tin bưu chính phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân, Bưu điện Việt Nam đã chú trọng thực hiện duy trì ổn định mạng lưới. Điều chỉnh 13 tuyến đường thư vận chuyển cấp 1 để hợp lý hoá hành trình, rút ngắn thời gian vận chuyển. Thực hiện rà soát tổ chức sản xuất tại các đơn vị để khắc phục những hạn chế, bất cập, tổ chức sản xuất hiệu quả hơn.

Các biện pháp hỗ trợ, phát triển kinh doanh đã được chú trọng triển khai: xây dựng kịch bản kinh doanh, công tác tiếp thị, phát triển thị trường, khách hàng, các cơ chế chính sách linh hoạt để thúc đẩy kinh doanh, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực đội ngũ. Tích cực trong việc thực hiện quy hoạch lại dịch vụ, phát triển các dịch vụ mới: sáp nhập VE và EMS, triển khai dịch vụ Chuyển tiền nhanh Paypost, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại 61/63 tỉnh, thành phố, đẩy mạnh dịch vụ tiết kiệm bưu điện, quy hoạch lại mảng phân phối sim, thẻ, thúc đẩy cung cấp dịch vụ  trong lĩnh vực hành chính công, …

Một loạt các chương trình công tác lớn đã được triển khai theo đúng tiến độ. Đã triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu “Bưu điện Việt Nam”, các hoạt động quảng bá, tuyên truyền  nâng cao vị thế, hình ảnh thương hiệu. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng được tăng cường; kiện toàn bộ máy quản lý chất lượng, mô hình kiểm soát viên tập trung; cụ thể hoá nhiệm vụ của các đơn vị về việc củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn mạng lưới. Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, kịp thời chấn chỉnh các đơn vị trong điều hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt là việc quản lý trong lĩnh vực tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản... Thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hoá xã. Tích cực đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế thông qua việc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế và trong khu vực, phát hành tem chung và tiếp xúc trao đổi với các đối tác nước ngoài trong phát triển dịch vụ.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD

Bước vào năm 2014, tình hình kinh tế xã hội được dự báo là có dấu hiệu khả quan, tình hình kinh tế vĩ mô dần được ổn định, các chỉ số tăng trưởng đều ở mức khá so với năm 2013, tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước vẫn còn khó khăn, chưa có điều kiện phục hồi. Ngoài ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế xã hội, năm 2014 là năm đầu tiên Bưu điện Việt Nam hoạt động sau khi kết thúc giai đoạn hỗ trợ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg, phải phát triển kinh doanh để bù đắp hoạt động công ích, duy trì mạng bưu chính công cộng và cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo tiêu chuẩn kỹ thuật và giá cước của Nhà nước. Hoạt động trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính truyền thống ngày càng giảm, môi trường cạnh tranh khốc liệt, ảnh hưởng tiêu cực từ nguy cơ tăng chi phí đầu vào, áp lực từ việc ổn định đời sống, thu nhập của CBCNV so với năm 2013... là những thách thức đang đặt ra đối với Tổng công ty trong năm 2014. Trước tình hình đó, Bưu điện Việt Nam xác định, phải tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như sau: doanh thu phát sinh phấn đấu đạt 7.448 tỷ đồng; nhóm dịch vụ BCCP phấn đấu tăng trưởng 19% so với năm 2013; nhóm dịch vụ TCBC phấn đấu tăng trưởng 31% so với năm 2013; nhóm dịch vụ PPTT phấn đấu tăng trưởng 14% so với thực hiện năm 2013.

Để đạt được mục tiêu trên, Bưu điện Việt Nam xác định phương hướng và một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014. Thứ nhất, tiếp tục triển khai các chương trình nâng cao chất lượng của Tổng công ty, trong đó, đặc biệt chú trọng các nội dung hợp lý hoá mạng lưới và tổ chức sản xuất của Tổng công ty. Thứ hai, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh doanh, các cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh. Cụ thể: khai thác tối đa tiềm năng các thị trường trọng điểm, rà soát và làm mới các dịch vụ hiện có, cơ cấu lại các dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu thị trường; triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong năm 2013… Thứ ba, rà soát, cập nhật, cụ thể hoá chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020, xây dựng các chiến lược thành phần, xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh trong từng lĩnh vực để có các giải pháp chính xác, hiệu quả nâng cao sức cạnh tranh của Tổng công ty trên thị trường. Thứ tư, tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất của Tổng công ty. Thứ năm, xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty, xác định lộ trình triển khai thực hiện cụ thể, đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành chung của Tổng công ty, cũng như việc quản lý, tổ chức triển khai các dịch vụ. Thứ sáu, thực hiện bằng được mục tiêu triển khai dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên phạm vi toàn quốc trong quý I/2014; cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ, đa dạng hóa phương thức chi trả theo hướng tăng tiện ích cho người hưởng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai các dịch vụ thu hộ, chi hộ khác trong lĩnh vực hành chính công. Thứ bảy, triển khai mô hình tổ chức bộ máy tài chính kế toán của Tổng công ty, đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong công tác quản lý tài chính. Thứ tám, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty. Thứ chín, triển khai các nội dung công việc, các thủ tục thành lập ba đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty: Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện, Công ty Datapost, Công ty vận chuyển và kho vận Bưu điện. Cuối cùng, phát động các phong trào thi đua sâu, rộng trên toàn mạng lưới, tập trung vào một số nội dung: phong trào thi đua đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Năm kế hoạch 2014 đã bắt đầu, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thành công mà Lãnh đạo Tổng công ty đã đặt ra, toàn thể đội ngũ CBCNVC, người lao động trên mạng lưới Bưu điện Việt Nam quyết tâm hưởng ứng, nỗ lực hết mình, phấn đấu thực hiện mục tiêu chung của Bưu điện Việt Nam, góp phần đưa Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững.

Tác giả bài viết: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Nguồn tin: vnpost.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn