Bưu điện tỉnh Điện Biên: Nội dung hội ý đầu ca - cuối ca

Bưu điện tỉnh Điện Biên: Nội dung hội ý đầu ca - cuối ca

I. Thời gian: từ ngày ........../6/2019 đến ngày ........./6/2019

II. Đối tượng áp dụng: Tất các bưu cục trực thuộc

III. Nội dung:

1. Nội dung thứ 1

2. Nội dung thứ 2

3. Nội dung thứ 3

IV. Yêu cầu: các đơn vị nghiêm túc triển khai, phổ biến đến người lao động.

 

 

 

Tác giả bài viết: Bưu điện tỉnh Điện Biên

Nguồn tin: Dienbien.vnpost.vn